سمینار کارشناسی ارشد خانم مهشاد تیموری با عنوان «زنجیره تأمین معکوس سبز با توجه به کیفیت محصولات و استراتژی تخفیف برای بازار ثانویه»

 
کد خبر: 29555    1399/11/8

عنوان: زنجیره تأمین معکوس سبز با توجه به کیفیت محصولات و استراتژی تخفیف برای بازار ثانویه

استاد راهنما: دکتر پروانه سموئی

ارائه دهنده: مهشاد تیموری

تاریخ ارائه: شنبه 18بهمن ماه 1399 ساعت 9 

ایمیل:
تصویر امنیتی:
 Security code

هیچ نظری برای این خبر نمایش داده نشده است.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند