دروس

نام دروس کارشناسی

رديف

نام فارسي درس

نام انگليسي درس (با حروف بزرگ لاتين)

1

اقتصاد مهندسی

ENGINEERING ECONOMICS

2

استاتيک

STATICS

3

مقاومت مصالح

STRENGTH OF MATERIALS

4

علم مواد

MATERIAL SCIENCE

5

اقتصادعمومي 1

ECONOMICS 1

6

اقتصادعمومي 2

ECONOMICS 2

7

اصول حسابداري وهزينه يابي

PRINCIPLES OF ACCOUNTING AND COST ANALYSIS

8

ارزيابي کاروزمان

MOTION AND TIME STUDY

9

طرح ريزي واحدهاي صنعتي

FACILITIES PLANNING

10

برنامه ريزي وکنترل موجودي 1

INVENTORY PLANNING AND CONTROL 1

11

کنترل پروژه

PROJECT CONTROL

12

برنامه ريزی و کنترل توليد و موجوديها 1

PRODUCTION PLANNING AND INVENTORY CONTROL 1

13

مديریت و کنترل پروژه

PROJECT MANAGEMENT AND CONTROL

14

کنترل کيفيت اماري

STATISTICAL QUALTY CONTROL

15

تحقيق درعمليات 1

OPERATIONS RESEARCH 1

16

تحقيق درعمليات 2

OPERATIONS RESEARCH 2

17

روشهاي توليد 1

MANUFACTURING PROCESSES 1

18

روشهاي توليد 2

MANUFACTURING PROCESSES 2

19

تئوري احتمالات وکاربردان

PROBABILITY THEORY AND APPLICATIONS

20

آمارمهندسي

ENGINEERING STATISTICS

21

آز اندازه گيري دقيق وکنترل کيفيت

METROLOGY AND QUALITY CONTROL LAB .

22

زبان تخصصي

TECHNICAL ENGLISH

23

پروژه طراحي ايجادصنايع

DESIGN OF INDUSTRIES

24

مهندسي فاکتورهاي انساني

HUMAN FACTORS ENGINEERING AND ERGONOMICS

25

برنامه ريزي توليد

PRODUCTION PLANING

26

کاربردکامپيوتردرمهندسي صنايع

APPLICATION OF COMPUTERS IN INDUSTRIAL ENGINEERING

27

اصول مديريت وتئوري سازمان

PRINCIPLES OF MANAGEMENT AND ORGANIZATION THEORY

28

برنامه ريزي تعميرات ونگهداري

MAINTENANCE PLANNING

29

برنامه ريزي وکنترل موجودي 2

INVENTORY PLANNING AND CONTROL 2

30

برنامه ريزي حمل ونقل

TRANSPORTATION PLANNING

31

اصول شبيه سازي

PRINCIPLES OF SIMULATION

32

تحليل سيستمها

SYSTEMS ANALYSIS

33

طرح سيستمهاي اطلاعاتي وکنترل مديريت

DESIGN AND CONTROL OF MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS

34

مديريت مالي

FINANCIAL MANAGEMENT

35

آز ارزيابي کاروزمان

MOTION AND TIME STUDY LAB.

36

پروژه

FINAL PROJECT

37

کاراموزي 1

INTERNSHIP 1

38

آناليزتصميم گيري

DECISION MAKING ANALYSIS

39

مديريت کيفيت

QUALITY MANAGEMENT

40

برنامه ريزي ومديريت منابع انساني

HUMAN RESOURCE PLANNING AND MANAGEMENT

41

پيش بيني و آناليز سريهای زماني

FORECASTING AND ANALYSIS OF TIME SERIES

42

سيستم های کنترل

CONTROL SYSTEMS

43

استاتيک و مقاومت مصالح

STATICS AND STRENGTH OF MATERIALS

44

روشهای توليد

MANUFACTURING PROCESSES

45

جبر خطي

LINEAR ALGEBRA

46

روش تحقیق و گزارش نویسی

RESEARCH METHODS AND REPORT WRITING

47

کارآموزی

INTERNSHIP
دروس ارشد دو گرایش مهندسی صنایع

 

QUEUING SYSTEMS

سيستمهاي صف

 

FUZZY SET IN DECISION MAKING & PLANNING

کاربردمجموعه فازي درتصميم گيري وبرنامه ريزي

 

STATISTICAL METHODS

روشهای آماری

 

SELECTED TOPICS

مباحث منتخب

 

THEORY OF  SEQUENCING AND SCHEDULING

تئوری توالی عملیات

 

METAHEURISTIC METHODS

روشهای فراابتکاری

 

MULTI CRITERIA DECISION MAKING

تصمیم گیری با معیار چندگانه

 

DESIGNING INDUSTRIAL SYSTEMS

طراحی سیستمهای صنعتی

 

ADVANCED ENGINEERING ECONOMICS

اقتصاد مهندسی پیشرفته

 

SEMINAR

 سمينار

 

FUZZY SET IN DECISION MAKING & PLANNING

کاربردمجموعه فازي درتصميم گيري وبرنامه ريزي

 

INTEGER PROGRAMMING

برنامه ريزي متغيرهاي صحيح

 

SYSTEM DYNAMICS

سیستمهای دینامیکی

 

MODELING THE SOCIAL AND ECONOMIC SYSTEMS

مدلسازی سیستمهای اقتصادی اجتماعی

 

INTEGER PROGRAMMING

برنامه ریزی متغیرهای صحیح

 

ECONOMETRICS

اقتصاد سنجی

 

     

دروس دکتری صنایع

 

MANUFACTURING PLANNING AND CONTROL SYSTEMS

سیستمهای برنامه ریزی و کنترل ساخت و تولید

 

RELIABILITY THEORY

تئوری پایایی

 

DYNAMIC PROGRAMMING

برنامه ریزی پویا

 

ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND EXPERT SYSTEMS

هوش مصنوعی و سیستمهای خبره

 

ADVANCED PRODUCTION PLANNING

برنامه ريزي توليد پيشرفته

 

GRAPH THEORY

تئوری گراف

 

THEORY OF  SEQUENCING AND SCHEDULING

تئوری توالی عملیات

 

COMBINATORIAL OPTIMIZATION

بهینه سازی ترکیبیاتی

 

QUALIFY EXAMINATION

امتحان جامع

 

 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند