منو

 

لینک ها

    لینکی وجود ندارد.
دانشجویان دکتری

ردیف

نام و نام‌خانوادگی

سال ورود

نام استاد راهنما

1

پروانه سموئی

1390

دکتر فتاحی

2

معصومه مسي بيدگلي

1390

دکتر خیرخواه

3

علیرضا قجری

1390

دکتر خیرخواه

4

مهدی تنها طلب

1390

دکتر فتاحی

5

وحید حاجی پور

1391

دکتر فتاحی

6

آرش نوبری

1391

دکتر خیرخواه

7

محسن آقاجانی

1391

دکتر فتاحی

8

فاطمه دانش آموز

1392

دکتر فتاحی

9

وحید عزیزی

1392

دکتر فتاحی

10

زینب اخوان

1392

دکتر خیرخواه

11

فرزانه ادبی

1394

دکتر خیرخواه

12

فاطمه دیانت

1394

دکتر خداکرمی

 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند